Delphi (6.) - Grafika a zvuky

Tady přináším pokračování zdrojáků pro Delphi. V těchto shrnuji práci s obrázky, ikonami, kurzory, zvuky, nastavováním a vzájemnými konverzemi.

Konvertování JPEGu do bitmapy:

uses jpeg;

var
MyJPEG : TJPEGImage; // Zdrojový soubor MyBMP : TBitmap; // Cílový soubor begin MyJPEG := TJPEGImage.Create; // Vytvoří MyJPG MyJPEG.LoadFromFile('YourJpegHere.jpg');// Otevře MyJPG MyBMP := TBitmap.Create; // Vytvoří MyBMP MyBMP.Width := MyJPEG.Width; // Nastaví šířku MyBMP.Height := MyJPEG.Height; // Nastaví výšku MyBMP.Canvas.Draw(0,0,MyJPEG); // Vykreslí MyJPG do MyBMP MyBMP.SaveToFile('YourBmpHere.bmp'); // Uloží MyBMP MyBitmap.free; // Uvolní MyBMP z paměti MyJpeg.free; // Uvolní MyJPG z paměti end;

Konvertování bitmapy do JPEGu:

uses jpeg;

var
 MyBMP : TBitmap;            // Zdrojový soubor
 MyJPEG : TJPEGImage;          // Cílový soubor
begin
 MyBMP := TBitmap.Create;        // Vytvoří MyBMP
 MyBMP.LoadFromFile('YourBmpHere.BMP'); // Otevře bitmapu
 MyJPEG := TJPEGImage.Create;      // Vytvoří MyJPG
 MyJPEG.Assign(MyBMP);          // Připojí MyBMP k MyJPG
 MyJPEG.SaveToFile('YourJpegHere.JPEG'); // Uloží jpeg
 MyBitmap.free;             // Uvolní MyBMP z paměti
 MyJpeg.free;              // Uvolní MyJPG z paměti
end;

Načtení kurzoru *.cur nebo *.ani:

Konstanta crCur musí být větší jak 0 nebo menší jak -22, protože čísla -22 až 0 jsou obsazené jinými kurzory.

var Cur:HDC;
 const crCur=1; 
begin
Cur:=LoadCursorFromFile('kurzor .cur nebo .ani'); Screen.Cursors[crCur]:=Cur; Screen.Cursor:=crCur; end;

Screenshot plochy:

Existují 2 alternativy:

procedure TForm1.GrabScreen;
var
 DeskTopDC: HDc;
 DeskTopCanvas: TCanvas;
 DeskTopRect: TRect;
begin
 DeskTopDC := GetWindowDC(GetDeskTopWindow); // Získá Handle obrazovky
 DeskTopCanvas := TCanvas.Create;
 DeskTopCanvas.Handle := DeskTopDC;
 DeskTopRect := Rect(0,0,Screen.Width,Screen.Height);
 ScrnForm.Canvas.CopyRect(DeskTopRect,DeskTopCanvas,DeskTopRect);
 ReleaseDC(GetDeskTopWindow,DeskTopDC); // Uvolnění z paměti
end;procedure TForm1.GrabScreen;
var
 DeskTopDC: HDc;
begin
 DeskTopDC:=CreateDC('Display',nil,nil,nil);
 BitBlt(Canvas.Handle,0,0,Screen.Width,Screen.Height,DeskTopDC,0,0,SRCCOPY);
 ReleaseDC(Application.Handle,DeskTopDC);
end;

získání ikony ze souboru:

Tato funkce získá ze souboru "C:\Win98\System\Shell32.dll" ikonu s indexem 50

uses ShellAPI;

procedure ExtractIcon;
begin
 image1.picture.Icon.Handle:=extracticon(application.Handle,'C:\Win98\System\Shell32.dll',50);
end;

Přehrání souboru *.wav:

uses MMSystem;

begin
 PlaySound('c:\sound.wav', 0, SND_FILENAME + SND_ASYNC); //přehraje c:\sound.wav
end;

Změna systémových barev:

Tento kód změní barvu záhlaví okna na tmavě červenou. Pořadí RGB je u proměnné typu TRGBTriple přehozené

var Color:Integer;
 RGB:TRGBTriple;
begin
 Color:=COLOR_ACTIVECAPTION;
 RGB.rgbtBlue:=128;//Červená
 RGB.rgbtGreen:=0;//Zelená
 RGB.rgbtRed:=0;//Modrá
 SetSysColors(1,Color,RGB);
end;

Jak vytvořit form za běhu aplikace:

var
 MyForm: tForm;
begin
 MyForm := TForm.Create(form1);
 With MyForm do begin
  Top := 100;
  Left := 100;
  Width := 320;
  Height := 200;
  Name := 'My form'
  Caption := 'Novej Form'
  show;
 end;
end;

Jak vytvořit kulatý formulář?

var
 R : HRgn;
begin
form1.width := 200;            // nastaví šířku formu na 200
form1.height := form1.width;       // nastavení čtvercového formu
R := CreateEllipticRgn(0,0,width,height); // nastaví velikost elipsy
SetWindowRgn(Handle,R,True);       // aplikuje elipsu na form
end;

Jak změnit wallpaper:

Proceduru voláme příkazem např. ChangeWallpaper('C:\windows\wall.bmp');

procedure TForm1.ChangeWallpaper(Path: string);
begin
 SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, PChar(Path), 0)
end;

Konvertování barvy do HEX:

function ColorToHex(Color: integer): string;
var
r,g,b: byte; begin r:=GetRValue(Color); g:=GetGValue(Color); b:=GetBValue(Color); Result:=IntToHex(r,2)+IntToHex(g,2)+IntToHex(b,2); end;

Jak zjistit a změnit hlasitost:

uses
 mmsystem; line

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 public
  myvolume: array[0..10] of longint;
 end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 Count, i: integer;
begin
Count := auxGetNumDevs; for i := 0 to Count do begin //The i is the device: I.E. 0=Wav Volume //Gets the values that the user has set auxgetvolume(i,addr(myvolume[i])); //Sets the volume very very low auxsetvolume(i,longint(9000)*65536+longint(9000)); end; //The reason for the 9000*65536 + 9000 is if you wanted to do left and right channels end; procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); var Count, i: integer; begin Count := auxGetNumDevs; for i := 0 to Count do begin //Sets the volume back to the users old settings auxsetvolume(i,myvolume[i]); end; end; end.

Nastavení hlasitosti wavů:

uses MMSystem;

1) ScrollBar1.MinValue nastavte na 0 a MaxValue na 65

2) do ScrollBar1Change napište
begin waveOutSetVolume(a,ScrollBar1.Position * 1000); end;

Jak přehrát XM, S3M, MOD?

uses midasdll, sysutils;

procedure MIDASerror;
begin
 WriteLn('MIDAS error: ', MIDASgetErrorMessage(MIDASgetLastError));
 MIDASclose;
 halt;
end;

var
 module : MIDASmodule;
 playHandle : MIDASmodulePlayHandle;

begin
 MIDASstartup;
 if not MIDASinit then MIDASerror;
 if not MIDASstartBackgroundPlay(0) then MIDASerror;
 module := MIDASloadModule('templsun.xm');
 if module = NIL then MIDASerror;
 playHandle := MIDASplayModule(module, true);
 if playHandle = 0 then MIDASerror;
 WriteLn('Playing - press enter');
 ReadLn;
 if not MIDASstopModule(playHandle) then MIDASerror;
 if not MIDASfreeModule(module) then MIDASerror;
 if not MIDASstopBackgroundPlay then MIDASerror;
 if not MIDASclose then MIDASerror;
end.

Jak přehrát mp3 ?

uses MPEGPlayer;

var MPlayer:TMPEGPlayer;

procedure HrajPisen;
begin
 mplayer:=tmpegplayer.create(self);
 mplayer.init; // Inicializuje prehravac
 mplayer.StreamName:="pisen.mp3";
 mplayer.Open;
 mplayer.Play;
end;

procedure ZastavPisen;
begin
 mplayer.stop;
 mplayer.close;
 mplayer.DeInit;
 mplayer.free;
end;

Zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky:

begin
function ActivateScreenSaver(Activate: boolean): boolean;
var
 IntActive: byte; //False (0) is off, True (1) is on.
begin
 if Activate then
  IntActive := 1
 else
  IntActive := 0;
 Result := SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, IntActive, nil, 0);
end;

Vyšlo 15.10.2001, v blogu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Děkuji, že jste se rozhodl(a) přečíst tento článek. Budu rád i za komentář. Pokud Vás tento článek zaujal a rádi byste jej doporučili ostatním, podpořte mně prosím tím, že věnujete minutku svého času a uděláte mi reklamu na linkuj.cz, vybrali.sme.sk či jagg.cz. Přeji příjemné čtení

Poslední články

Diskuse k blogu

Zatím nikdo nevložil komentář. Chcete být první? Přidání příspěvku
©PC-guru.cz 2000-2008 | Optimalizováno pro 1024*768